(4) GROSVENOR, Sydney John (Army 6754), Grave of Sydney (Peake, SA) 7 Sep 2014

(4) GROSVENOR, Sydney John (Army 6754), Grave of Sydney (Peake, SA) 7 Sep 2014

(4) GROSVENOR, Sydney John (Army 6754), Grave of Sydney (Peake, SA) 7 Sep 2014